Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Advies van 52 adviseurs

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Lees de gebruiksaanwijzing van uw mensen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Lees de gebruiksaanwijzing van uw mensen

Als manager werkt u met mensen, en mensen zijn nogal verschillend. Ieder mens heeft zijn eigen (on)zekerheden, kwaliteiten, eigenaardigheden, wensen, voorkeuren, belangen en grillen. Vandaar dat sommige mensen heel anders kunnen reageren dan u wellicht zou verwachten. Ieder persoon heeft zijn specifieke zorgen en specialiteiten. Ieder persoon vraagt daarom ook een andere benadering. Hier leert u inspelen op de verschillen die er bestaan tussen mensen. Hier vindt u de gebruiksaanwijzing van uw mensen.

Mensen zijn geen eenheidsworst
Over mensen worden veel studies gemaakt. De psychologie onderzoekt vooral het gedrag van mensen. De sociologie beschrijft hoe mensen in sociale context met elkaar omgaan. Vaak worden mensen beschreven in algemeenheden. Generaliseren noemen we dat dan. Als je mensen over één kam kunt scheren, is dat soms heel handig. Door bijvoorbeeld regels te maken waar iedereen zich aan moet houden, schept u een bepaalde eenheid en duidelijkheid. Toch is niet iedereen daar altijd even blij mee. Mensen zijn geen eenheidsworst. Mensen zijn uniek en verschillend. Vandaar ook dat de ene persoon het helemaal eens kan zijn met bepaalde regelgeving en/of veranderingen, terwijl de ander daar nogal weerstand tegen heeft.

Ieder mens heeft zijn eigen - aardigheden. Ieder heeft zijn voorkeuren, verwachtingen en manier van reageren. In de gebruiksaanwijzing van ieder mens, staat hoe u hem het beste kunt benaderen. Deze gebruiksaanwijzing is alleen helaas niet gedrukt. Hij wordt u niet uitgereikt bij de eerste ontmoeting. U zult deze zelf moeten ontdekken door contact met iemand te hebben en ervaring met hem op te doen. En dan dient u er nog rekening mee te maken dat deze gebruiksaanwijzing gekleurd is door uw eigen interpretaties, vooroordelen en verwachtingen. Iemand anders heeft soms een heel andere gebruiksaanwijzing nodig om overweg te kunnen met dezelfde persoon.

Verschillen in communicatie
Dit heeft trouwens ook te maken met de uiteenlopende manieren waarop mensen met elkaar kunnen communiceren. De één heeft bijvoorbeeld veel woorden nodig om iets uit te leggen en/of te begrijpen terwijl de ander het met een duidelijke zin af kan. Sommige mensen verlangen een duidelijke argumentatie met voorbeelden, terwijl anderen snel koppelingen kunnen leggen tussen uiteenlopende zaken om de rode draad helder te krijgen. Soms lijken medewerkers een totaal verschillende taal te spreken. Ze zeggen hetzelfde, maar toch verstaan ze elkaar niet. Dit zorgt ervoor dat bepaalde medewerkers soms lastig met elkaar overweg kunnen. Ze kunnen zich dan moeilijk inleven in elkaars gevoelens en begrijpen elkaars redenaties niet. Inhoudelijk zijn ze het eigenlijk wel met elkaar eens. Er moet echter een vertaalslag gemaakt worden.

Het is de kunst op een zodanige wijze te communiceren, dat iedereen het begrijpt en dat iedereen zich ook begrepen voelt. Daarom dient u als manager vaardigheden te ontwikkelen zoals kunnen inleven, relativeren, bemiddelen, samenvatten en conclusies trekken. U moet effectief inspelen op diverse situaties waarin uw mensen met u of elkaar communiceren.

Lees de gebruiksaanwijzing
Om de gebruiksaanwijzing van uw mensen te begrijpen, dient u hen goed te leren kennen en zich kunnen inleven in de personen. U moet leren inzien hoe ieder individu kan reageren in een bepaalde situatie en hoe u hem daarbij op een tactische manier benadert. Uiteindelijk is het goed als uw medewerkers elkaars gebruiksaanwijzing ook leren kennen. En natuurlijk zou iedereen (ook u en ik ) regelmatig zijn eigen gebruiksaanwijzing eens moeten lezen. Dit leert ons veel over onszelf in relatie met anderen. Hieronder wil ik met u kijken op welke manier mensen kunnen verschillen.

1. Verschillende temperamenten
Hippocrates leidde uit zijn leer van de lichaamssappen vier verschillende temperamenten af met bijhorende karakters: melancholisch, flegmatisch, sanguinisch en cholerisch.

Bij de melancholicus domineert de sombere stemming en negatieve inslag. Hij is zwaarmoedig en piekert veel. Hij slikt zijn ergernissen vaak in en is geneigd het negatieve te benadrukken. Hij is gefocust op nadelen en uit zich als een mismatcher. Hij beschrijft zichzelf als serieus en realistisch. Anderen kunnen hem zien als een tegenwerker die weinig flexibel is.

De flegmaticus is positief ingesteld, maar reageert traag en laconiek: Morgen weer een dag. Hij lijkt zich nergens druk om te maken en dat kan bij anderen juist ergernis opwekken. Hij staat bekend als een ontspannen type, maar veel mensen vinden hem lui en/of ongevoelig.

De sanguïnicus is doorgaans opgewekt en evenwichtig, maar kan zich ook snel opwinden. Dit duurt echter nooit lang omdat zijn vrolijkheid domineert. Zij positieve levensinstelling is zeer besmettelijk. Deze persoon zou niet kunnen werken zonder ontspanning en humor. Hij is ook vrolijk als het niet goed gaat of erg druk is. Dat snapt dan niet iedereen.

De cholericus is prikkelbaar. Hij trekt zich de dingen snel persoonlijk aan en reageert dan opvliegend. Hij ergert zich aan het minste of geringste. Hij is snel op zijn tenen getrapt. Zijn boosheid staat vaak niet in verhouding tot de aanleiding. Dit leidt tot veel onbegrip bij anderen. Helaas is zijn opvliegende karakter ook besmettelijk dus hij trekt veel boosheid aan.

Mensen in vakjes indelen houdt altijd een bepaald gevaar in. Ieder mens heeft elk van deze temperamenten in zich, maar niet in dezelfde verhouding. Eén type treedt altijd krachtiger naar voren dan de andere drie. Iemand met een bepaalde gemoedstoestand of temperament kan soms moeilijk begrip opbrengen voor de ander. Zo zal een melancholicus niets begrijpen van de vreugde van de sanguïnicus maar deze laatste snapt de neerslachtigheid en negativiteit van de eerstgenoemde helemaal niet. Als er onenigheid is tussen verschillende mensen, kan dat hier over gaan, terwijl dit uitgevochten wordt over de inhoud.

2. Verschillende luistervoorkeuren
Iedereen luistert niet op dezelfde manier en naar dezelfde informatie. De Amerikaanse luisterdeskundigen Larry Barker en Kittie Watson beschreven in hun boek De kracht van luisteren vier verschillende luistertypen:

  • De mensgerichte luisteraar
  • De handelingsgerichte luisteraar
  • De inhoudsgerichte luisteraar
  • De tijdgerichte luisteraar

De mensgerichte luisteraar stelt de persoon naar wie hij luistert centraal. Het lukt hem goed om al zijn aandacht volledig op zijn gesprekspartner te richten. Hij kan zich empathisch opstellen, maar maakt zich snel zorgen om het leed van anderen.

De handelingsgerichte luisteraar stelt zijn werk centraal. Hij luistert het liefst naar beknopte informatie die nodig is voor de uitvoering van zijn taken. Hij toont weinig aandacht en gevoel voor emotionele zaken en persoonlijke zorgen die de voortgang in het werk belemmeren.

De inhoudsgerichte luisteraar luistert graag naar nieuws, inhoudelijke problematiek en technische details. Daarbij vindt hij het prettig om dieper op achtergronden in te gaan. Hij is traag in het nemen van beslissingen omdat hij eerst uitvoerig geïnformeerd wenst te worden.

De tijdgerichte luisteraar kan binnen de afgesproken tijdsduur van een gesprek met alle aandacht luisteren naar menselijke of inhoudelijke zaken, maar als de eindtijd nadert, wordt hij ongeduldig en neemt hij niets meer in zich op.

De mensen met verschillende luistervoorkeuren hebben, verwachten ook dat informatie op een bepaalde manier gebracht wordt. Ze benaderen anderen op de manier zoals ze zelf prettig zouden vinden. Vandaar dat sommige medewerkers anderen verwijten dat ze zo langdradig zijn, terwijl anderen juist vinden dat ze onvoldoende geïnformeerd worden. Een uitgebreider artikel over de verschillende luistervoorkeuren kunt u hier vinden.

3. Ochtend- en avondmensen
Mensen kunnen een verschillend dagritme hebben. Sommigen zijn ’s ochtends op zijn best. Ze houden van vroeg opstaan, zijn dan vrolijk en kunnen dan het meeste werk verzetten. Aan het einde van de dag zakken ze in. Anderen hebben tijd nodig om op gang te komen. Ze staan bekend om hun slechte ochtendhumeur. Laat hen ’s ochtends hun gang maar gaan, maar spreek hen op dit moment liever niet aan. In de loop van de dag trekken ze bij en tegen de avond komen ze helemaal op dreef. ’s Avonds zijn ze niet naar bed te krijgen.

Mensen met verschillende dagritmes kunnen zich in de werksituatie vaak redelijk op elkaar afstemmen. De avondmens kan ’s ochtends zijn bokkenpruik wel in de kast leggen en de ochtendmens sleept zich er wel doorheen ’s middags. Toch is het wel verstandig er enigszins rekening mee te houden. Beleg vergaderingen bijvoorbeeld eens op verschillende tijdstippen, zodat ieder op zijn beurt daar gemakkelijker kan invoegen. Houd er rekening mee op welk moment u een persoonlijk gesprek met een medewerker voert.

4. Creatief of gestructureerd
De manier waarop medewerkers opdrachten verwerken kan ook heel verschillend zijn. Er zijn medewerkers die zeer creatief zijn en gemakkelijk kunnen anticiperen op veranderde situaties. Als uw opdrachten te rigide zijn, geeft dat hen frustratie. Ze missen dan hun vrijheid van werken. Zij zijn het meest productief als u beroep doet op hun creativiteit. Van anderen hoeft u dat niet te verwachten. Zij verlangen het liefst duidelijke en gedetailleerde opdrachten. Als u zegt wat ze moeten doen, leveren ze perfect werk. Met een onduidelijke opdracht komt er niets uit hun handen.

5. Groepsmensen en individualisten
Samenwerken om een bepaalde doelstelling te verwezenlijken. Dat is toch een prachtige doelstelling. Bepaalde plannen kunnen door een aantal mensen verder worden uitgewerkt en zo creëert u een breed draagvlak. Met dit idee worden vaak commissies in het leven geroepen die samenwerken aan een taak of iets ontwikkelen. Veel medewerkers vinden het heerlijk om op deze manier samen met collega’s ergens aan te werken. Houd er echter rekening mee dat niet iedereen een voorkeur heeft om samen iets te doen. Sommige mensen zijn duidelijke individualisten. Als ze iets alleen kunnen ontwerpen of ontwikkelen komt er het meest uit. Belangrijk is te beseffen dat dit in veel gevallen snel werkt. Niet alles hoeft democratisch tot stand te komen.

6. Generalisten en detaillisten
In onder andere vergaderingen wil het nog wel eens botsen tussen generalisten en detaillisten. De generalist denkt en praat in algemeenheden. Hij heeft een duidelijk beeld van het grotere geheel en de doelstelling. Hij neemt grote stappen - snel thuis en wandelt soms als een olifant door een porseleinkast. Hij zet grote lijnen uit en houdt zich weinig bezig met details over de invulling en - in zijn oog - futiliteiten. Veel managers en directeuren zijn generalist. Detaillisten kijken juist naar de kleine dingetjes. Ze besteden veel tijd aan de fijne afwerking. Ze kunnen uren bezig zijn met de uitwerking van de vorm waarop iets gepresenteerd moet worden. Ze zetten de punten op de i en vinden dat die daar ook horen te staan. Generalisten hebben soms weinig geduld met de detaillisten. Ze bemoeien zich nog wel eens met de in hun ogen trage werkwijze: Nou dat doe je dan toch gewoon zo, zo en zo... Detaillisten ergeren zich aan het gemak en de slordigheid waarop de generalisten hun ideeën vormgeven. Zij menen vaak dat de ideeën te weinig zijn overdacht en uitgewerkt op de praktijk.

7. Inhoudsgericht of betrekkingsgericht
Soms ontstaan er misverstanden omdat medewerkers met elkaar spreken, vanuit een andere invalshoek. De één praat over de inhoud. Hij heeft daar een bepaald idee over en dat ondersteunt hij met voorbeelden. De ander praat tegelijkertijd op het niveau van de onderlinge relatie. Het gaat hem er niet om waarover gesproken wordt, maar hoe de ander daar over spreekt. Niet het gespreksonderwerp, maar de formulering of de achterliggende motivatie wordt soms ter discussie gesteld. Iemand die communiceert op de betrekking, kan zeggen: ‘Ik vind dat je gelijk hebt, maar de reden waarom je dat vindt, vind ik twijfelachtig’. De ander kan dan reageren door zijn ideeën over de inhoud nog een keer te herhalen in andere woorden. Zo’n discussie kan lang duren omdat deze mensen elkaar niet verstaan - terwijl ze vaak hetzelfde zeggen. De strijd gaat dan om het gelijk en niet meer over de inhoud. In zo’n geval is er vaak een derde persoon nodig (u) die een en ander samenvat en de overeenkomsten benadrukt.

Meer over dit onderwerp
Durf fouten te maken
Een andere kijk op time management
Een kritische kijk op kritiek
Hoe herkent u uw blinde vlekken?
Vergroot uw succes door vaker ja te zeggen
Negen manieren om orde in uw chaos te scheppen
Koffie of een dutje? Zo wordt u weer fit!
Tien verspillingen die u makkelijk kunt voorkomen

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Houvast bij veranderingsprocessen Advies van 52 adviseurs

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
mensenkennis
psychologie
solliciteren
collega's
manager
coachen
onderhandelen zakelijk flirten


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk